All this came upon the king Nebuchadnezzar.


- Daniel 4:28

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.