So this Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian.


- Daniel 6:28

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.