Then I said unto you, Dread not, neither be afraid of them.


- Deuteronomy 1:29

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.