So ye abode in Kadesh many days, according unto the days that ye abode there.


- Deuteronomy 1:46

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.