Thou shalt not eat it; thou shalt pour it upon the earth as water.


- Deuteronomy 12:24

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.