Thou shalt not eat any abominable thing.


- Deuteronomy 14:3

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.