That the LORD spake unto me, saying,


- Deuteronomy 2:17

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.