Thou art to pass over through Ar, the coast of Moab, this day:


- Deuteronomy 2:18

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.