Thou shalt not seek their peace nor their prosperity all thy days for ever.


- Deuteronomy 23:6

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.