And I gave Gilead unto Machir.


- Deuteronomy 3:15

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.