Neither shalt thou commit adultery.


- Deuteronomy 5:18

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.