Neither shalt thou steal.


- Deuteronomy 5:19

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.