Then I saw that wisdom excelleth folly, as far as light excelleth darkness.


- Ecclesiastes 2:13

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.