Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth?


- Ecclesiastes 3:21

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.