Moreover the LORD spake unto Moses, saying,


- Exodus 30:22

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.