And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods.


- Exodus 34:16

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.