Thou shalt make thee no molten gods.


- Exodus 34:17

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.