Their pillars were twenty, and their brasen sockets twenty; the hooks of the pillars and their fillets were of silver.


- Exodus 38:10

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.