As yet exaltest thou thyself against my people, that thou wilt not let them go?


- Exodus 9:17

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.