The LORD said moreover unto me; Son of man, wilt thou judge Aholah and Aholibah? yea, declare unto them their abominations;


- Ezekiel 23:36

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.