Also the word of the LORD came unto me, saying,


- Ezekiel 24:15

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.