Also, thou son of man, prophesy unto the mountains of Israel, and say, Ye mountains of Israel, hear the word of the LORD:


- Ezekiel 36:1

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.