The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,


- Genesis 15:19

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.