And said, I pray you, brethren, do not so wickedly.


- Genesis 19:7

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.