And Ephron answered Abraham, saying unto him,


- Genesis 23:14

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.