And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying,


- Genesis 27:6

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.