And Joseph's ten brethren went down to buy corn in Egypt.


- Genesis 42:3

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.