Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Antothite,


- I Chronicles 11:28

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.