Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai,


- I Chronicles 11:41

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.