Attai the sixth, Eliel the seventh,


- I Chronicles 12:11

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.