Ezer the first, Obadiah the second, Eliab the third,


- I Chronicles 12:9

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.