Eliab his son, Jeroham his son, Elkanah his son.


- I Chronicles 6:27

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.