The son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,


- I Chronicles 6:35

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.