The son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,


- I Chronicles 6:41

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.