The son of Amzi, the son of Bani, the son of Shamer,


- I Chronicles 6:46

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.