And Solomon sent to Hiram, saying,


- I Kings 5:2

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.