So the LORD smote the Ethiopians before Asa, and before Judah; and the Ethiopians fled.


- II Chronicles 14:12

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.