And Rabshakeh said unto them, Speak ye now to Hezekiah, Thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this wherein thou trustest?


- II Kings 18:19

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.