Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite,


- II Samuel 23:26

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.