Zalmon the Ahohite, Maharai the Netophathite,


- II Samuel 23:28

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.