And Rabshakeh said unto them, Say ye now to Hezekiah, Thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this wherein thou trustest?


- Isaiah 36:4

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.