Moreover the LORD spake again unto Ahaz, saying,


- Isaiah 7:10

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.