Thus shalt thou say to the prophet, What hath the LORD answered thee? and, What hath the LORD spoken?


- Jeremiah 23:37

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.