Then the Jews took up stones again to stone him.


- John 10:31

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.