Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.


- John 11:14

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.