Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?


- John 14:22

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.