He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.


- John 21:16

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.