The king of Eglon, one; the king of Gezer, one;


- Joshua 12:12

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.