The king of Aphek, one; the king of Lasharon, one;


- Joshua 12:18

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.