The king of Madon, one; the king of Hazor, one;


- Joshua 12:19

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.